எங்கள் பற்றி

இன்னும் பார்ப்பு

தயாரிப்புகள்

இன்னும் பார்ப்பு

செய்திகள்

N/55/100 வாங்கு

அவற்றிற்குள், "N/55/100 சிரிஸ் ஸ்டேப்ல்ஸ்" என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மாதிரி.


N/55/100 வரிசைக்கான தேர்ந்தெடுப்பு ஆலோசகம்


இணைப்பு கொள்வதற்கான நியம்

தொழில்நுட்ப இணைப்பு உருவாக்கும் தொழில்நுட்ப இணைப்பு தொழில்நுட்பம் என்பது ஒரு உடல் இணைப்பு தொழில்நுட்பம். ப்ளாளஸ்டிக் கிரகம் (உலோகப் புள்ளிகள் போன்ற) மூலம் die தொழில்நுட்பம்.


இணைப்புக்கூடும் தோட்டங்கள் பொதுவாக, தற்காலிக வளையங்கள் அல்லது ப்ளாஸ்டிக் இடத்தைக் கொண்டிருக்கும் இணைப்பு பூங்காக்குவது நல்லது.


இணைக்கப்பட்ட தோட்டம் துண்டுகள் பொருட்கள் விளக்கம்

இணைப்பற்றப்பட்ட துவங்கல் பொருட்கள் துறைகள். பொதுவாக, நகரம் மற்றும் பல் மூலம் அல்லது ப்ளாஸ்டிக் இடத்தைக் கொண்டிருந்தது.


ஏன் தரம் கொள்ளப்பட்ட Drywall ஸ்க்ர்

வித்தியாசமான நகரங்களின் விளைவுகளும் சுற்றுச்சூழல்களும் வித்தியாசமாக இருக்கின்றன. இப்பொழுது, தொகுதி உங்களுக்கு ஒரு நகரத்தை அறிமுகப்படுத்தும். தரமுள்ள குழந்தைகளின் விளைவு ஏன் நல்லது?


தொடர்புடைய டிரிவால் செருகல் பொருட்களை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்


தர வணக்கத்தினால் சிவல் திரைகள் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன

தரமுள்ள Drywall ஸ்க்ர் ஏன் தரம் கொள்ளப்பட்ட Drywall Screws அத்தகைய பலமான நிலையில் உள்ளது, மற்ற நிகழ்ச்சிகளோடு ஒப்பிடுகையில் அது என்ன நன்மைகளைக் கொண்டிருக்கிறது?


இன்னும் பார்ப்பு