எங்கள் பற்றி

இன்னும் பார்ப்பு

தயாரிப்புகள்

இன்னும் பார்ப்பு

செய்திகள்

92 சரிப்பின் பல நன்மைகள்

92 சிரிஸ் ஸ்டேப்ல்கள் இரண்டு பக்க பகுதியின் தலைப்புகள்.


சூழ்நிலைப் போர்ட் நைல் அறிமுகம்

மரத்தைப் போன்ற காரியங்களைப் பிடிக்க உபயோகிக்க உட்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு சமீபத்தில் மின்னஞ்சல் துப்பாக்கிகளும் காயங்களும் இருக்கின்றன.


92 வரிசை இணைப்புகளை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்

அன்றாட வாழ்க்கை மற்றும் அலுவலக வேலையில் பொதுவாக உபயோகிக்கும் உபயோகம். 92 சிரிஸ் ஸ்டேப்ல்கள் விலையில் சிறியதாக இருந்தாலும், 92 வகை வகைகள் உள்ளன, ஆகவே நாம் அவற்றை கவனமாகத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். 92 சிரிஸ் ஸ்டேப்ல்கள் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?


மூன்று அம்சங்களை வாங்குதல்

தலை சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். உற்பத்தியாளர்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட தலைமை நகரத்தின் தலைமை மிகவும் சுருக்கமாக இருக்கக்கூடும், சிலர் சதுரமாக இருக்கலாம்.


92 சிரிஸ் ஸ்டேப்ல்

92 சிரிஸ் ஸ்டேப்ல்ஸ் குறித்து வருகையில், அனைவரும் அதை அறிந்திருக்கிறார்கள். 92 சிரிஸ் ஸ்டேப்ல்ஸ் பற்றி என்ன தெரியும்?


சூழ்நிலை பலகைக்கு தேர்வுகள்

தலை சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். உற்பத்தியாளர்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட சூழ்நிலைப் போர் தலைமை மிகவும் சுருக்கமாக இருக்காது, சிலர் சதுரமாக இருக்கலாம்.


ஹெக்ஸ் ஃப்ளேஷ் சொல் சுற்றாய்வின் இந்த பங்கைகள்

ஹெக்ஸ் ஃப்ளேஜ் சொல்வது சிருஷ்டிங் ஸ்கிரூ பொருட்கள் பெரும்பாலான தானிய உலோகத் தலைகளுக்கிடையே சேவை செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதன் நூலியல் ஒரு சாதாரண நூலியூட்டும் வடிவம் உடனடியாக உள்ளது.


எவ்வாறு உபயோகிக்க வேண்டும்

இணைப்பு போர்ட் பட்டணம் பொதுவாக இரண்டு பகுதிகள், அதாவது ப்ளாஸ்டிக் குப்பைகள் மற்றும் ஸ்டீல் நகரங்கள், ஸ்டீல் நகரங்கள் சுவர்களைத் துண்டிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.


இன்னும் பார்ப்பு